Usage Statistics for spinal-surgeons.com

Summary Period: April 2017
Generated 01-May-2017 00:50 EDT

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for April 2017
Total Hits 8969
Total Files 8396
Total Pages 8527
Total Visits 1150
Total KBytes 102389
Total Unique Sites 416
Total Unique URLs 79
Total Unique Referrers 2007
Total Unique User Agents 129
. Avg Max
Hits per Hour 12 142
Hits per Day 298 657
Files per Day 279 629
Pages per Day 284 634
Visits per Day 38 75
KBytes per Day 3413 9274
Hits by Response Code
Code 200 - OK 8396
Code 206 - Partial Content 5
Code 301 - Moved Permanently 2
Code 302 - Found 40
Code 304 - Not Modified 25
Code 403 - Forbidden 15
Code 404 - Not Found 486

Daily usage for April 2017

Daily Statistics for April 2017
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 337 3.76% 322 3.84% 330 3.87% 75 6.52% 21 5.05% 3265 3.19%
2 508 5.66% 488 5.81% 492 5.77% 58 5.04% 32 7.69% 2631 2.57%
3 157 1.75% 147 1.75% 152 1.78% 33 2.87% 20 4.81% 1545 1.51%
4 435 4.85% 409 4.87% 411 4.82% 38 3.30% 27 6.49% 4581 4.47%
5 382 4.26% 365 4.35% 368 4.32% 61 5.30% 33 7.93% 4719 4.61%
6 319 3.56% 270 3.22% 314 3.68% 45 3.91% 25 6.01% 2269 2.22%
7 188 2.10% 175 2.08% 175 2.05% 34 2.96% 25 6.01% 2246 2.19%
8 277 3.09% 255 3.04% 266 3.12% 46 4.00% 25 6.01% 1514 1.48%
9 283 3.16% 268 3.19% 275 3.23% 36 3.13% 21 5.05% 7809 7.63%
10 347 3.87% 341 4.06% 342 4.01% 37 3.22% 20 4.81% 3149 3.08%
11 312 3.48% 293 3.49% 296 3.47% 54 4.70% 25 6.01% 3380 3.30%
12 252 2.81% 233 2.78% 234 2.74% 29 2.52% 21 5.05% 3297 3.22%
13 294 3.28% 253 3.01% 258 3.03% 53 4.61% 24 5.77% 3150 3.08%
14 276 3.08% 257 3.06% 258 3.03% 48 4.17% 21 5.05% 3991 3.90%
15 267 2.98% 254 3.03% 254 2.98% 41 3.57% 23 5.53% 2898 2.83%
16 309 3.45% 285 3.39% 285 3.34% 46 4.00% 28 6.73% 4151 4.05%
17 268 2.99% 246 2.93% 249 2.92% 43 3.74% 20 4.81% 2878 2.81%
18 251 2.80% 246 2.93% 246 2.88% 39 3.39% 17 4.09% 2696 2.63%
19 259 2.89% 244 2.91% 245 2.87% 51 4.43% 29 6.97% 2825 2.76%
20 266 2.97% 247 2.94% 250 2.93% 54 4.70% 28 6.73% 2978 2.91%
21 260 2.90% 251 2.99% 250 2.93% 32 2.78% 25 6.01% 2731 2.67%
22 271 3.02% 263 3.13% 264 3.10% 22 1.91% 21 5.05% 3119 3.05%
23 251 2.80% 229 2.73% 234 2.74% 21 1.83% 21 5.05% 3098 3.03%
24 212 2.36% 196 2.33% 199 2.33% 16 1.39% 19 4.57% 2209 2.16%
25 657 7.33% 629 7.49% 634 7.44% 32 2.78% 22 5.29% 9274 9.06%
26 333 3.71% 304 3.62% 306 3.59% 19 1.65% 21 5.05% 4852 4.74%
27 230 2.56% 209 2.49% 212 2.49% 18 1.57% 23 5.53% 2413 2.36%
28 215 2.40% 200 2.38% 204 2.39% 33 2.87% 18 4.33% 2413 2.36%
29 314 3.50% 290 3.45% 295 3.46% 38 3.30% 24 5.77% 3350 3.27%
30 239 2.66% 227 2.70% 229 2.69% 25 2.17% 23 5.53% 2960 2.89%

Hourly usage for April 2017

Hourly Statistics for April 2017
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 11 337 3.76% 10 311 3.70% 10 317 3.72% 109 3269 3.19%
1 10 320 3.57% 9 293 3.49% 9 297 3.48% 104 3132 3.06%
2 10 322 3.59% 10 305 3.63% 10 307 3.60% 103 3102 3.03%
3 11 345 3.85% 11 337 4.01% 11 338 3.96% 107 3216 3.14%
4 11 347 3.87% 10 322 3.84% 10 327 3.83% 112 3367 3.29%
5 11 332 3.70% 10 308 3.67% 10 313 3.67% 117 3511 3.43%
6 13 415 4.63% 11 355 4.23% 12 382 4.48% 150 4488 4.38%
7 14 442 4.93% 13 400 4.76% 14 423 4.96% 159 4775 4.66%
8 12 375 4.18% 11 356 4.24% 12 360 4.22% 132 3950 3.86%
9 13 410 4.57% 12 389 4.63% 13 392 4.60% 126 3768 3.68%
10 12 375 4.18% 11 337 4.01% 11 340 3.99% 112 3360 3.28%
11 17 525 5.85% 16 498 5.93% 16 501 5.88% 345 10364 10.12%
12 14 433 4.83% 13 409 4.87% 13 411 4.82% 129 3880 3.79%
13 13 392 4.37% 11 359 4.28% 12 365 4.28% 145 4359 4.26%
14 16 486 5.42% 15 459 5.47% 15 461 5.41% 242 7255 7.09%
15 11 351 3.91% 11 334 3.98% 11 339 3.98% 113 3377 3.30%
16 12 367 4.09% 11 349 4.16% 11 352 4.13% 118 3535 3.45%
17 10 321 3.58% 10 308 3.67% 10 310 3.64% 121 3626 3.54%
18 11 333 3.71% 10 325 3.87% 10 326 3.82% 115 3447 3.37%
19 14 449 5.01% 13 417 4.97% 14 430 5.04% 295 8854 8.65%
20 10 308 3.43% 9 288 3.43% 9 292 3.42% 131 3943 3.85%
21 10 305 3.40% 9 295 3.51% 9 295 3.46% 114 3434 3.35%
22 11 338 3.77% 11 330 3.93% 11 331 3.88% 105 3153 3.08%
23 11 341 3.80% 10 312 3.72% 10 318 3.73% 107 3225 3.15%

Top 30 of 79 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 6328 70.55% 65436 63.91% /stats/
2 1496 16.68% 1393 1.36% /
3 93 1.04% 130 0.13% /img/
4 84 0.94% 80 0.08% /cgi-local/
5 43 0.48% 1834 1.79% /stats/usage_201704.html
6 28 0.31% 1 0.00% /mxlogic_dump
7 20 0.22% 2200 2.15% /stats/usage_201409.html
8 15 0.17% 1726 1.69% /stats/usage_201506.html
9 14 0.16% 1531 1.50% /stats/usage_201404.html
10 11 0.12% 1207 1.18% /stats/usage_201611.html
11 11 0.12% 1224 1.20% /stats/usage_201612.html
12 11 0.12% 1095 1.07% /stats/usage_201703.html
13 10 0.11% 1015 0.99% /stats/usage_201311.html
14 10 0.11% 1101 1.08% /stats/usage_201605.html
15 10 0.11% 1112 1.09% /stats/usage_201606.html
16 9 0.10% 977 0.95% /stats/usage_201403.html
17 9 0.10% 1001 0.98% /stats/usage_201408.html
18 9 0.10% 1032 1.01% /stats/usage_201410.html
19 9 0.10% 1045 1.02% /stats/usage_201508.html
20 9 0.10% 992 0.97% /stats/usage_201610.html
21 9 0.10% 773 0.76% /stats/usage_201701.html
22 8 0.09% 358 0.35% /stats/usage_201309.html
23 8 0.09% 840 0.82% /stats/usage_201312.html
24 8 0.09% 925 0.90% /stats/usage_201412.html
25 8 0.09% 879 0.86% /stats/usage_201601.html
26 8 0.09% 924 0.90% /stats/usage_201607.html
27 8 0.09% 877 0.86% /stats/usage_201609.html
28 8 0.09% 751 0.73% /stats/usage_201702.html
29 7 0.08% 439 0.43% /stats/usage_201304.html
30 7 0.08% 232 0.23% /stats/usage_201307.html

Top 10 of 79 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 6328 70.55% 65436 63.91% /stats/
2 20 0.22% 2200 2.15% /stats/usage_201409.html
3 43 0.48% 1834 1.79% /stats/usage_201704.html
4 15 0.17% 1726 1.69% /stats/usage_201506.html
5 14 0.16% 1531 1.50% /stats/usage_201404.html
6 1496 16.68% 1393 1.36% /
7 11 0.12% 1224 1.20% /stats/usage_201612.html
8 11 0.12% 1207 1.18% /stats/usage_201611.html
9 10 0.11% 1112 1.09% /stats/usage_201606.html
10 10 0.11% 1101 1.08% /stats/usage_201605.html

Top 10 of 48 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 6328 70.55% 608 55.02% /stats/
2 1496 16.68% 306 27.69% /
3 43 0.48% 32 2.90% /stats/usage_201704.html
4 93 1.04% 19 1.72% /img/
5 15 0.17% 13 1.18% /stats/usage_201506.html
6 84 0.94% 12 1.09% /cgi-local/
7 28 0.31% 10 0.90% /mxlogic_dump
8 9 0.10% 8 0.72% /stats/usage_201508.html
9 14 0.16% 6 0.54% /stats/usage_201404.html
10 7 0.08% 5 0.45% /stats/usage_201307.html

Top 10 of 47 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 6328 70.55% 596 54.83% /stats/
2 1496 16.68% 301 27.69% /
3 43 0.48% 34 3.13% /stats/usage_201704.html
4 93 1.04% 20 1.84% /img/
5 15 0.17% 13 1.20% /stats/usage_201506.html
6 84 0.94% 12 1.10% /cgi-local/
7 28 0.31% 8 0.74% /mxlogic_dump
8 14 0.16% 8 0.74% /stats/usage_201404.html
9 8 0.09% 6 0.55% /stats/usage_201601.html
10 8 0.09% 5 0.46% /stats/usage_201309.html

Top 30 of 416 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 4329 48.27% 4329 51.56% 44765 43.72% 4 0.35% 178.159.37.81
2 480 5.35% 480 5.72% 0 0.00% 20 1.74% 195.82.144.213
3 446 4.97% 446 5.31% 3278 3.20% 14 1.22% 139.59.160.151
4 352 3.92% 352 4.19% 488 0.48% 26 2.26% 46.48.13.161
5 285 3.18% 285 3.39% 2231 2.18% 38 3.30% 87.255.94.119
6 284 3.17% 284 3.38% 2937 2.87% 21 1.83% 104.200.153.100
7 210 2.34% 210 2.50% 2082 2.03% 57 4.96% 176.8.88.160
8 188 2.10% 188 2.24% 1944 1.90% 47 4.09% 104.200.151.26
9 159 1.77% 159 1.89% 1644 1.61% 159 13.83% 31.184.236.10
10 159 1.77% 159 1.89% 1644 1.61% 159 13.83% 31.184.236.12
11 136 1.52% 136 1.62% 1406 1.37% 5 0.43% 195.88.16.114
12 127 1.42% 120 1.43% 6445 6.29% 1 0.09% 45.55.189.142
13 124 1.38% 115 1.37% 5955 5.82% 1 0.09% 104.131.97.17
14 108 1.20% 108 1.29% 1117 1.09% 27 2.35% 104.156.228.79
15 72 0.80% 28 0.33% 332 0.32% 23 2.00% 5.255.250.86
16 64 0.71% 31 0.37% 1526 1.49% 25 2.17% 5.255.250.34
17 55 0.61% 20 0.24% 1495 1.46% 16 1.39% 216.244.66.234
18 52 0.58% 52 0.62% 538 0.53% 13 1.13% 176.100.121.118
19 50 0.56% 48 0.57% 2546 2.49% 1 0.09% 104.196.28.123
20 50 0.56% 50 0.60% 69 0.07% 1 0.09% 37.140.65.234
21 49 0.55% 48 0.57% 376 0.37% 1 0.09% 104.192.74.42
22 48 0.54% 5 0.06% 551 0.54% 2 0.17% 178.159.37.71
23 45 0.50% 45 0.54% 331 0.32% 3 0.26% 159.203.94.32
24 31 0.35% 9 0.11% 247 0.24% 9 0.78% 5.255.250.20
25 31 0.35% 31 0.37% 222 0.22% 5 0.43% 78.156.253.70
26 26 0.29% 11 0.13% 515 0.50% 10 0.87% 199.21.99.203
27 24 0.27% 15 0.18% 1049 1.02% 12 1.04% 192.243.53.51
28 20 0.22% 20 0.24% 207 0.20% 14 1.22% 103.251.43.53
29 20 0.22% 16 0.19% 19 0.02% 2 0.17% 104.196.186.134
30 20 0.22% 16 0.19% 37 0.04% 1 0.09% 104.196.24.131

Top 10 of 416 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 4329 48.27% 4329 51.56% 44765 43.72% 4 0.35% 178.159.37.81
2 127 1.42% 120 1.43% 6445 6.29% 1 0.09% 45.55.189.142
3 124 1.38% 115 1.37% 5955 5.82% 1 0.09% 104.131.97.17
4 446 4.97% 446 5.31% 3278 3.20% 14 1.22% 139.59.160.151
5 284 3.17% 284 3.38% 2937 2.87% 21 1.83% 104.200.153.100
6 50 0.56% 48 0.57% 2546 2.49% 1 0.09% 104.196.28.123
7 285 3.18% 285 3.39% 2231 2.18% 38 3.30% 87.255.94.119
8 210 2.34% 210 2.50% 2082 2.03% 57 4.96% 176.8.88.160
9 188 2.10% 188 2.24% 1944 1.90% 47 4.09% 104.200.151.26
10 159 1.77% 159 1.89% 1644 1.61% 159 13.83% 31.184.236.10

Top 30 of 2007 Total Referrers
# Hits Referrer
1 1187 13.23% - (Direct Request)
2 88 0.98% http://phenom-tour.ru/zabavno/vidy-stenovyx-materialov.html
3 83 0.93% http://gala3d.ru/stati-i-novosti/kak-vybpat-ghb-yctanovky.html
4 70 0.78% http://nvp-techno.ru/gadjetu/chto-takoe-avtobetononasos.html
5 70 0.78% http://yo-robot.ru/kak-ppavilyno-vbpaty-obopydovanie-dlya-ghb.html
6 69 0.77% http://svet19.ru/shou-biznes/gnb-yctanovki.html
7 66 0.74% http://samorazvite.ru/ob-ustanovkax-gorizontalnogo-napravlennogo-bureniya/
8 54 0.60% http://popaybobrikrik.com
9 50 0.56% http://wallpapers-all.com
10 45 0.50% https://zapravka-kartridjey-kazan.ru
11 40 0.45% http://abooksfree.ru
12 40 0.45% http://coffeeruta.ru
13 40 0.45% http://finomb.ru
14 40 0.45% http://francetourm.ru
15 40 0.45% http://kidskhv.ru
16 40 0.45% http://konstantinvolkov.ru
17 40 0.45% http://kosmetikbio.ru
18 40 0.45% http://megxxxhit.ru
19 40 0.45% http://nnsoap.ru
20 40 0.45% http://shtory4u.ru
21 40 0.45% http://texforhome.ru
22 40 0.45% http://tourist43.ru
23 31 0.35% http://getporno.xyz/
24 23 0.26% http://kinozor.net
25 17 0.19% http://dapoxetina-es.logdown.com
26 12 0.13% http://ylyqazavi.apteka2017.ru/
27 11 0.12% http://www.comprar-nitroglycerin-50.webself.net/
28 10 0.11% http://accutane.webobo.biz/
29 10 0.11% http://comprar-herbolax.soup.io
30 10 0.11% http://comprar-keftab.spruz.com/

Top 15 of 129 Total User Agents
# Hits User Agent
1 2091 23.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
2 1134 12.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTM
3 921 10.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
4 480 5.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:50.0) Gecko/20100101 F
5 457 5.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
6 353 3.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
7 251 2.80% Mozilla/5.0 (compatible; spbot/5.0.3; +http://OpenLinkProfile
8 241 2.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:43.0) Gecko/20100101
9 240 2.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:43.0) Gecko/20100101 Firefox/
10 229 2.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:44.0) Gecko/20100101 Firefox/
11 227 2.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:44.0) Gecko/20100101
12 227 2.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:44.0) Gecko/20100101 F
13 221 2.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:44.0) Gecko/20100101 F
14 216 2.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:43.0) Gecko/20100101 F
15 213 2.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:43.0) Gecko/20100101 F

Usage by Country for April 2017

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 8969 100.00% 8396 100.00% 102389 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.01